Home     ใบสมัคร  หลักสูตร/ราคา   ติดเกี่ยวกับเรา      สอบถาม(Webboard)       


 
GMD Training
 สอนง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง
  เน้นปฏิบัติ ฝึกจนคล่อง จบแล้วบอกต่อ ไม่จำเป็นต้องมีพืนฐานมาก่อน ลองเรียนดูแล้วจะไม่ผิดหวัง

หลักสูตรคอมฯพื้นฐาน

การใช้ Windows

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก(8-12 ปี)

   

หลักสูตรช่างซ่อมคอมฯ

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นช่างซ่อมคอมฯ เพื่อนำไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองและนำไปประกอบอาชีพ เนื้อหาเน้นฝึกปฏิบัติจนชำนาญ <::Detail::>


หลักสูตรการออกแบบเว็บเพจ

เรียนรู้หลักการออกแบบ WebSite ด้วยเทคนิคต่างๆ
การใช้ลูกเล่น และการสร้างฐานข้อมูล
การขอพื้นที่ Host <::Detail::>


หลักสูตรการเขียนโปรแกรม

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมีโปรแกรมต่างๆให้เลือกเรียน

ภาษาซี,C++

▪ QBASIC

PASCAL

Delphi

Visual Basic,Visual Basic.NET

▪ C#

ASP.NET

PHP

<::Detail::>


หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน CAI

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ เหมาะกับครูอาจารย์
หลักสูตร AuthorWare7 <::Detail::>


หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิค

สำหรับผู้ที่รักงานกราฟฟิค หรือผู้ต้องการนำความรู้ไปพัฒนาเว็บเพื่อให้สวยงามยิ่งๆขึ้น

Photoshop

Illustrator

PageMaker

Flash
Google
GMD TRAINING CENTER

เนื้อหาการสอนภาษาซี

 • บทที่ 1 แนะนำภาษาซี (Introduction to C Language)
  • ประวัติความเป็นมาของภาษาซี
  • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
  • โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
  • คอมเมนต์ในภาษาซี
  • กฎการตั้งชื่อ
   • ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
  • ภาษาซีโปรแกรมแรก
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
 • บทที่ 2 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม (Concept Of Programming)
  • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
   • วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
   • วางแผนและออกแบบ (Planing & Design)
   • เขียนโปรแกรม (Coding)
   • ทดสอบโปรแกรม (Testing)
   • จัดทำคู่มือ (Documentation)
  • การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
 • บทที่ 3 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล (Variables and Data Type)
  • ตัวแปร (Variables)
  • ชนิดของข้อมูล (Data Type)
   • ชนิดข้อมูลแบบ void (0 ไบต์)
   • ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร (character) (1 ไบต์)
   • ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (integer)
   • ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม (floating-point)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและชนิดของข้อมูล
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร
  • ประเภทของตัวแปร
   • ตัวแปรแบบโกลบอล (Global Variable)
   • ตัวแปรแบบโลคอล (Local Variable)
  • รู้จักกับ Storage Class
   • auto
   • extern
   • static
   • register
  • เรื่องราวเกี่ยวกับค่าคงที่
   • Literal constant
   • Defined constant
   • Memory constant
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
 • บทที่ 4 โอเปอเรเตอร์และการดำเนินการต่างๆ
  • โอเปอเรเตอร์
  • การดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • ลำดับการทำงานของโอเปอเรเตอร์
   • ตัวอย่างการทำงานของโอเปอเรเตอร์
  • การแปลงชนิดของข้อมูล
   • Implicit Type Conversion
   • Explicit Type Conversion (Casting)
   • ตัวอย่างการทำ explicit type conversion หรือ casting
  • การดำเนินการทางตรรกะ
   • ตัวอย่างการทำงานของโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ
  • การดำเนินการระดับบิต
   • ตัวอย่างการทำงานของโอเปอเรเตอร์ระดับบิต
  • การกำหนดค่าให้ตัวแปร
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
 • บทที่ 5 การรับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output)
  • การแสดงผลข้อมูล (Output)
   • ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น printf()
  • การรับข้อมูล (Input)
   • ตัวอย่างรูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น scanf()
  • การรับและแสดงผลข้อมูลแบบตัวอักษร
  • ฟังก์ชั่น getch() และ getche()
  • การรับและแสดงผลข้อมูลแบบสตริง
   • ฟังก์ชั่น gets()
   • ฟังก์ชั่น puts()
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
 • บทที่ 6 คำสั่งควบคุม
  • คำสั่งเงื่อนไข (Condition Statement)
   • คำสั่งเงื่อนไข if
   • คำสั่งเงื่อนไข if-else
   • การใช้คำสั่ง if ซ้อน if (nested if)
   • คำสั่งเงื่อนไข if-else แบบย่อ
   • คำสั่งเงื่อนไข switch-case
  • คำสั่งทำซ้ำ (Iteration Statement)
   • คำสั่งทำซ้ำ for
   • การใช้คำสั่ง for ซ้อน for (nested for)
   • คำสั่งทำซ้ำ while
   • คำสั่งทำซ้ำ do-while
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
 • บทที่ 7 อาร์เรย์ (Array)
  • เกริ่นนำเกี่ยวกับอาร์เรย์
  • อาร์เรย์ 1 มิติ
   • การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติขึ้นใช้งาน
   • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ 1 มิติ
   • การเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์ 1 มิติ
   • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของอาร์เรย์ 1 มิติ
  • อาร์เรย์ 2 มิติ
   • การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติขึ้นใช้งาน
   • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ 2 มิติ
  • อาร์เรย์หลายมิติ (Multidimensional Arrays)
  • เพิ่มเติมเกี่ยวกับสตริง
   • ฟังก์ชั่นสำคัญที่ใช้จัดการกับสตริง
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7
 • บทที่ 8 พอยเตอร์ (Pointers)
  • เกริ่นนำเกี่ยวกับพอยเตอร์
  • การประกาศตัวแปรพอยเตอร์ขึ้นใช้งาน
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรพอยเตอร์
  • สัญลักษณ์ที่สำคัญในการทำงานกับพอยเตอร์
  • พอยเตอร์ของพอยเตอร์
  • การประกาศตัวแปรพอยเตอร์ของพอยเตอร์ขึ้นใช้งาน
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรพอยเตอร์ของพอยเตอร์
  • การใช้พอยเตอร์จัดการกับอาร์เรย์
  • พอยเตอร์กับการกระทำการทางคณิตศาสตร์
  • อาร์เรย์ของพอยเตอร์ (Array of pointers)
  • พอยเตอร์กับการจัดการหน่วยความจำ
   • ฟังก์ชั่น malloc()
   • ฟังก์ชั่น free()
   • ฟังก์ชั่น calloc()
   • ฟังก์ชั่น realloc()
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8
 • บทที่ 9 ฟังก์ชั่น (Functions)
  • ฟังก์ชั่นสร้างเอง (User-Defined Functions)
   • โครงสร้างของฟังก์ชั่นสร้างเอง
   • ประเภทของฟังก์ชั่นสร้างเอง
   • ฟังก์ชั่นที่ไม่มีการรับค่าเข้ามาในฟังก์ชั่นและไม่มีการส่งค่ากลับออกไปจากฟังก์ชั่น
   • ฟังก์ชั่นที่มีการรับค่าเข้ามาในฟังก์ชั่นแต่ไม่มีการส่งค่ากลับออกไปจากฟังก์ชั่น
   • ฟังก์ชั่นที่มีการรับค่าเข้ามาในฟังก์ชั่นและมีการส่งค่ากลับออกไปจากฟังก์ชั่น
   • ฟังก์ชั่นที่ไม่มีการรับค่าเข้ามาในฟังก์ชั่นแต่มีการส่งค่ากลับออกไปจากฟังก์ชั่น
  • อาร์เรย์กับฟังก์ชั่นสร้างเอง
  • พอยเตอร์กับฟังก์ชั่นสร้างเอง
  • คอมมานด์ไลน์อาร์กิวเมนต์ (Command-Line Argument)
  • ฟังก์ชั่นมาตรฐานของภาษาซี (Standard Library Functions)
   • ฟังก์ชั่นที่มีการประกาศไว้ในเฮดเดอร์ไฟล์ ctype.h
   • ฟังก์ชั่นที่มีการประกาศไว้ในเฮดเดอร์ไฟล์ math.h
   • ฟังก์ชั่นที่มีการประกาศไว้ในเฮดเดอร์ไฟล์ stdlib.h
   • ฟังก์ชั่นที่มีการประกาศไว้ในเฮดเดอร์ไฟล์ string.h
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9
 • บทที่ 10 สตรัคเจอร์และยูเนียน (Structure and Union)
  • เกริ่นนำเกี่ยวกับสตรัคเจอร์
  • รูปแบบการประกาศข้อมูลแบบสตรัคเจอร์
  • การประกาศข้อมูลแบบสตรัคเจอร์ด้วยคีย์เวิร์ด typedef
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกของสตรัคเจอร์
  • การเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของสตรัคเจอร์
  • การรับและแสดงผลข้อมูลของสมาชิกในสตรัคเจอร์
  • การคัดลอกข้อมูลระหว่างสตรัคเจอร์
  • สตรัคเจอร์ซ้อนสตรัคเจอร์ (Nested Structure)
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกของสตรัคเจอร์ซ้อนสตรัคเจอร์
  • การเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของสตรัคเจอร์ที่ซ้อนอยู่ภายในสตรัคเจอร์
  • อาร์เรย์กับสตรัคเจอร์
  • พอยเตอร์กับสตรัคเจอร์
  • ฟังก์ชั่นกับสตรัคเจอร์
   • ฟังก์ชั่นที่มีการรับพารามิเตอร์เป็นสตรัคเจอร์เข้ามาในฟังก์ชั่น
   • ฟังก์ชั่นที่มีการส่งค่าออกจากฟังก์ชั่นในรูปแบบของสตรัคเจอร์
   • ฟังก์ชั่นที่มีการรับค่าเข้าและส่งค่าออกจากฟังก์ชั่นในรูปแบบของสตรัคเจอร์
  • ยูเนียน (Unions)
   • เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลแบบยูเนียนกับการเก็บข้อมูลแบบสตรัคเจอร์
   • การเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของยูเนียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10
 • บทที่ 11 พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ และมาโคร (Preprocessor Directives & Macro)
  • พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ (Preprocessor Directives)
  • มาโคร (Macro)
   • มาโครมาตรฐาน (Standard Predefined Macros)
   • มาโครที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดขึ้นเองโดยใช้ #define
   • เปรียบเทียบมาโครกับฟังก์ชั่น
   • สรุปส่งท้ายมาโคร
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11
 • บทที่ 12 ไฟล์ (File)


ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนเรียน 2,500 บาทลองมาเรียนกับเราไม่มีคำว่าใช้คอมฯไม่เป็น
ดำเนิการสอนโดย
อ.มนตรี คำสนวน (ครูแดง)

Download ใบสมัคร

ความรู้ออนไลน์


สำหรับนักเรียนของ จีเอ็มดี
สิทธิพิเศษ สามารถDownload โปรแกรมดีๆไปใช้ รวมทั้ง ตัวโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้ว ฟรี

เรียนจบแล้ว เรียน หลักสูตรต่อไป ลดอีก 10% เรียนจนเก่ง
ไม่แน่นเรียนซ้ำได้

ไม่สะดวกเรื่องเวลาเรียน เลือกเวลาได้
สอบถามเพิ่มเติม
โทร.083-383-3633 email:gmdweb.net@hotmail.com 


รับซ่อมแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษ
สำหรับผู้ที่เรียนกับเราทั้งจบแล้วและกำลังเรียนอยู่
รับสุทธิพิเศษ ซ่อมคอมฯลด 20%
ส่วนหลักสูตรช่าง ถ้าแก้ปัญหาเองไม่ได้ อาจารย์ยินดีแก้ให้และสอนวิธีแก้โดยไม่คิดมูลค่า

<::รายละเอียด::>

รับเขียนโปรแกรม
ตามระบงาน
และโปรเจคนักเรียน
นักศึกษา พร้อมสอนวิธี
การเขียนให้พร้อม
:: รายละเอียด::
สนใจติดต่อemail:gmdweb.net@hotmail.com


 
   
 

Download ไปใช้ จะทำให้ การเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น


Click Here to get Free Counter
 

  Copyright 2006-2007  - gmdweb.net   -  All rights reserved